14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27 & 28 septimber 2019

Op dit moment zijn alle tien voorstellingen uitverkocht! Wij zoeken naar een mogelijkheid om meer kaarten beschikbaar te stellen.
Na 1 september geven wij via deze site informatie over een eventuele extra kaartverkoop.

It ferhaal

Alle jierren wer barde it mei it oantikjen fan de hjerst. Meastentiids wie it de earste stoarmeftige dei dat it om de mar hinne begûn te spûkjen. De wyn raasde om de pleatsen. It wetter stie heech. En middenyn dy stoarm, wie der dat mystearyske lûd. It lûd fan de mar, dat gjinien thúsbringe koe. En alle jierren op ‘e nij wie der de moarns nei de stoarm wér in húshâlding slim rekke. ‘It lûd fan de mar’ nimt it publyk letterlik mei oer it wetter yn in leginde fan eartiids. Of hat de leginde ús noch altyd yn de besnijing?

Nijs

Hello world!

Welcome to JupiterX Sites. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
Read More

Kaartferkeap & ynfo

 

Op dit stuit binne alle tsien foarstellings útferkocht! Wy sykje in mooglikheid om mear kaarten beskikber te stellen. Nei 1 septimber wurdt der fia dizze site ynformaasje jûn oer in eventuele ekstra kaartferkeap. 

Op 17 juny, fan 19.00 – 20.00 oere is de foarferkeap fan tagongskaarten. De lokaasje fan de foarferkeap is multyfunksjoneel sintrum De Bidler, Kerkbuurt 2 te Wergea. In tagongskaart, ynklusyf kofje/tee en in konsumpsje nei ôfrin, kostet 18 euro. Nei 17 juny kinne jo kaarten online bestelle fia dizze webside. 

Kaarten kinne net ruile en we nimme kaarten net werom. Hâld rekkening mei de reservejûnen, foar it gefal de foarstelling fanwege waarsomstannichheden fersetten wurdt nei in reservejûn.


Arranzjemint ‘It lûd fan de mar’

It arranzjemint yn gearwurking mei De Wartenster Aktiviteitenbuorkerij yn Warten, is net mear beskikber.Op dit moment zijn alle tien voorstellingen uitverkocht! Wij zoeken naar een mogelijkheid om meer kaarten beschikbaar te stellen. Na 1 september geven wij via deze site informatie over een eventuele extra kaartverkoop.

De voorverkoop is op 17 juni, van 19:00 – 20:00 uur in multifunctioneel centrum De Bidler, Kerkbuurt 2 in Wergea. De prijs van een toegangskaart is 18 euro, dit is inclusief koffie/thee en een consumptie na afloop van de voorstelling.

Eénmaal gekochte kaarten kunnen niet geruild worden via de organisatie, kaarten kunnen ook niet teruggenomen worden. Houd rekening met de data van de reserveavonden. Als een voorstelling in verband met de weersomstandigheden wordt afgelast, dan wordt er ingehaald op een reserveavond.


Arrangement ‘It lûd fan de mar’

Uw theateravond uitbreiden met een lekker diner? Dat kan! In samenwerking met De Wartenster Activiteitenboerderij, bieden wij voor een select aantal avonden aan:

toegangskaart ‘It lûd fan de mar’ + grill-buffet bij De Wartenster, incl. één consumptie + per boot van Warten naar Wergea + vervoer van Wergea naar Warten. Voor dit arrangement betaalt u 48 euro per persoon.

U wordt om 17.15 uur opgehaald bij De Bidler in Wergea. Wij brengen u naar De Wartenster. Hier staat een grill-buffet voor u klaar. Om ca. 19.15 uur vaart u terug naar De Bidler in Wergea. Om 20.00 uur begint hier de voorstelling.


Als een voorstelling verplaatst wordt naar een reserveavond, wordt het diner ook verplaatst naar deze avond. Net als de toegangskaarten, kunnen kaarten voor het arrangement niet geruild en nemen we kaarten voor het arrangement niet retour.

De premjêre fan it iepenlofstpul ‘It lûd fan de mar’ is op 14 septimber (útferkocht). De oare foarstellingsdata binne op:

15 septimber (útferkocht)
17 septimber (útferkocht)
18 septimber (útferkocht)
20 septimber (útferkocht)
21 septimber (útferkocht)
24 septimber (útferkocht)
25 septimber (útferkocht)
27 septimber (útferkocht)
28 septimber (útferkocht)

Hâld rekkening mei de folgjende reserve jûnen:
16 septimber (reserve jûn)
19 septimber (reserve jûn)
22 septimber (reserve jûn)
26 septimber (reserve jûn)

As troch min waar in foarstelling net troch giet, dan meitsje wy dat bekend fia ús sosjale mediakanalen en fia dizze webside. De foarstelling wurdt yn dat gefal ferpleatst nei in reservejûn. Ynformaasje oer de krekte datum wurdt dan bekend makke. Hâlde jo rekkening mei de reservejûnen?

Jo wurde om 20.00 oere ferwachte yn multyfunksjoneel sintrum De Bidler, Kerkbuurt 2 yn Wergea. Hjir begjint en einiget de foarstelling. Fanôf 19.30 oere is de doar iepen. Wannear’t it stik los is, kinne jo net mear oanslute.

Ha jo in arranzjemint boekt? Yn dat gefal wurde jo om 17.15 oere ferwachte bei De Bidler, Kerkbuurt 2 yn Wergea. Meer ynformaasje oer it arranzjemint bei Kaartferkeap.

Jo kinne de auto parkeare op it Fricoterrein, omtrint 3 minuten rinnen fanôf De Bidler. By De Bidler is genôch romte foar jo fyts.

It lûd fan de mar is lokaasjeteater op it wetter yn de iepen loft. Stim jo klean ôf op de waarsomstannichheden. Kinne jo muoilik rinne? Nim dan earst even kontakt mei ús op fia ynfo@itludfandemar.nl. Meidwaan is fansels op eigen risiko.

Organisaasje

Wergea is ferneamd om har iepenloftspullen. Stifting Iepenloftspul Wergea bringt yn gearwurking mei Kulturele Kommisje Wergea it iepenloftspul ‘It lûd fan de mar’. It ferhaal ‘It lûd fan de mar’ is skreaun en bewurke troch Hendrik Fridsma, Janneke Bergsma en Bert Sinnema. De regy is yn hannen fan Janneke Bergsma en Bert Sinnema.

Kontakt

Foar fragen kinne jo in e-mail stjoere nei ynfo@itludfandemar.nl

Subsidiïnten

It iepenloftspul ‘It lûd fan de mar’ wurdt mei mooglik makke troch: