14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27 & 28 septimber 2019

Update kaartverkoop 18 september 2019: ook de extra kaarten zijn uitverkocht!
Er komen voor de resterende voorstellingen geen kaarten meer beschikbaar.

It ferhaal

Alle jierren wer barde it mei it oantikjen fan de hjerst. Meastentiids wie it de earste stoarmeftige dei dat it om de mar hinne begûn te spûkjen. De wyn raasde om de pleatsen. It wetter stie heech. En middenyn dy stoarm, wie der dat mystearyske lûd. It lûd fan de mar, dat gjinien thúsbringe koe. En alle jierren op ‘e nij wie der de moarns nei de stoarm wér in húshâlding slim rekke. ‘It lûd fan de mar’ nimt it publyk letterlik mei oer it wetter yn in leginde fan eartiids. Of hat de leginde ús noch altyd yn de besnijing?

Nijs

Resinsje Friesch Dagblad

It lûd fan de mar yn Wergea: in leginde fol sfearbylden – BAUKJE STAVINGA. Resinsje Friesch Dagblad, 19 septimber 2019. In iepenloftspul op it wetter hat altyd wat bysûnders, mar
Mear lêze

Resinsje LC

Betoverjende fartocht oer Wergeaster wetters – SIETSE DE VRIES Resinsje LC 16 septimber 2019 By jûntiid op in pream tusken de moanneferljochte greiden en reidkragen driuwe is alle kearen wer
Mear lêze

Resinsje De Moanne

Teatereksperimint op ’e Ringfeart by Wergea. Publisearre op moandei, 16 septimber 2019 – ELSKE SCHOTANUS De Moanne: Nei it súksesfolle ‘De Suvering’, twa jier ferlyn mei de fertutearze wettersuvering fan
Mear lêze

Moai artikel LC

LC: Wist je dat de Wergeaster Mar voor de drooglegging ieder jaar een jonge maagd tot zich nam? Nee? Het is ook niet waar, maar wel leuke stof voor een
Mear lêze

Moaie útstjoering Omrop Fryslân

Omrop Fryslân: It lûd fan de mar, it iepenloftspul fan Wergea, is in harkspul. Taskôgers krije in koptelefoan en stappe op in pream. Ferteller Hendrik Fridsma nimt de minsken mei
Mear lêze

Gouden Gurbe

De Ljouwerter Krante rikt al trettjin jier de Gouden Gurbes út. Dit binne de “Oscars mei in knypeach” fan de Fryske Iepenloftspullen. In ûnôfhinklike sjuery beoardielet de foarstellingen, mar ek
Mear lêze

Kaartferkeap & ynfo

 

Alle foarstellings binne útferkocht. Wy ha besocht om mear kaarten beskikber te stellen, mar dat is spitigernôch net slagge. Der komme net mear ekstra kaarten yn omloop. 

Op 17 juny, fan 19.00 – 20.00 oere is de foarferkeap fan tagongskaarten. De lokaasje fan de foarferkeap is multyfunksjoneel sintrum De Bidler, Kerkbuurt 2 te Wergea. In tagongskaart, ynklusyf kofje/tee en in konsumpsje nei ôfrin, kostet 18 euro. Nei 17 juny kinne jo kaarten online bestelle fia dizze webside. 

Kaarten kinne net ruile en we nimme kaarten net werom. Hâld rekkening mei de reservejûnen, foar it gefal de foarstelling fanwege waarsomstannichheden fersetten wurdt nei in reservejûn.


Arranzjemint ‘It lûd fan de mar’

It arranzjemint yn gearwurking mei De Wartenster Aktiviteitenbuorkerij yn Warten, is net mear beskikber.Alle voorstellingen uitverkocht! We hebben gezocht naar mogelijkheden om meer kaarten beschikbaar te stellen. Dat is jammer genoeg niet gelukt, er komen geen extra kaarten meer in omloop.

De voorverkoop is op 17 juni, van 19:00 – 20:00 uur in multifunctioneel centrum De Bidler, Kerkbuurt 2 in Wergea. De prijs van een toegangskaart is 18 euro, dit is inclusief koffie/thee en een consumptie na afloop van de voorstelling.

Eénmaal gekochte kaarten kunnen niet geruild worden via de organisatie, kaarten kunnen ook niet teruggenomen worden. Houd rekening met de data van de reserveavonden. Als een voorstelling in verband met de weersomstandigheden wordt afgelast, dan wordt er ingehaald op een reserveavond.


Arrangement ‘It lûd fan de mar’

Het arrangement in samenwerking met De Wartenster Aktiviteitenbuorkerij in Warten is niet meer beschikbaar.

De premjêre fan it iepenlofstpul ‘It lûd fan de mar’ is op 14 septimber (útferkocht). De oare foarstellingsdata binne op:

15 septimber (útferkocht)
17 septimber (útferkocht)
18 septimber (útferkocht)
20 septimber (útferkocht)
21 septimber (útferkocht)
24 septimber (útferkocht)
25 septimber (útferkocht)
27 septimber (útferkocht)
28 septimber (útferkocht)

Hâld rekkening mei de folgjende reserve jûnen:
16 septimber (reserve jûn)
19 septimber (reserve jûn)
22 septimber (reserve jûn)
26 septimber (reserve jûn)

As troch min waar in foarstelling net troch giet, dan meitsje wy dat bekend fia ús sosjale mediakanalen en fia dizze webside. De foarstelling wurdt yn dat gefal ferpleatst nei in reservejûn. Ynformaasje oer de krekte datum wurdt dan bekend makke. Hâlde jo rekkening mei de reservejûnen?

Jo wurde om 20.00 oere ferwachte yn multyfunksjoneel sintrum De Bidler, Kerkbuurt 2 yn Wergea. Hjir begjint en einiget de foarstelling. Fanôf 19.30 oere is de doar iepen. Wannear’t it stik los is, kinne jo net mear oanslute.

Ha jo in arranzjemint boekt? Yn dat gefal wurde jo om 17.15 oere ferwachte bei De Bidler, Kerkbuurt 2 yn Wergea. Meer ynformaasje oer it arranzjemint bei Kaartferkeap.

Jo kinne de auto parkeare op it Fricoterrein, omtrint 3 minuten rinnen fanôf De Bidler. By De Bidler is genôch romte foar jo fyts.

It lûd fan de mar is lokaasjeteater op it wetter yn de iepen loft. Stim jo klean ôf op de waarsomstannichheden. Kinne jo muoilik rinne? Nim dan earst even kontakt mei ús op fia ynfo@itludfandemar.nl. Meidwaan is fansels op eigen risiko.

Organisaasje

Wergea is ferneamd om har iepenloftspullen. Stifting Iepenloftspul Wergea bringt yn gearwurking mei Kulturele Kommisje Wergea it iepenloftspul ‘It lûd fan de mar’. It ferhaal ‘It lûd fan de mar’ is skreaun en bewurke troch Hendrik Fridsma, Janneke Bergsma en Bert Sinnema. De regy is yn hannen fan Janneke Bergsma en Bert Sinnema.

Kontakt

Foar fragen kinne jo in e-mail stjoere nei ynfo@itludfandemar.nl

Subsidiïnten

It iepenloftspul ‘It lûd fan de mar’ wurdt mei mooglik makke troch: