Resinsje Friesch Dagblad

It lûd fan de mar yn Wergea: in leginde fol sfearbylden – BAUKJE STAVINGA. Resinsje Friesch Dagblad, 19 septimber 2019. In iepenloftspul op it wetter hat altyd wat bysûnders, mar de organisaasje fan Wergea hat fan dit iepenloft-/harkspul wol wat spesjaals makke.

Continue reading

Resinsje LC

Betoverjende fartocht oer Wergeaster wetters – SIETSE DE VRIES Resinsje LC 16 septimber 2019 By jûntiid op in pream tusken de moanneferljochte greiden en reidkragen driuwe is alle kearen wer in fernoegen. En dus is der hast alle jierren wol in iepenloftspul, earne yn it Fryske wetterlân, dat foar dy foarm kiest. De fartochten binne […]

Continue reading

Resinsje De Moanne

Teatereksperimint op ’e Ringfeart by Wergea. Publisearre op moandei, 16 septimber 2019 – ELSKE SCHOTANUS De Moanne: Nei it súksesfolle ‘De Suvering’, twa jier ferlyn mei de fertutearze wettersuvering fan de eardere suvelfabryk as dekôr, bringt de Stifting Iepenloftspul Wergea dit jier op ’e nij lokaasjeteater. Diskear giet it om in harkspul. Mei de koptelefoan […]

Continue reading

Moai artikel LC

LC: Wist je dat de Wergeaster Mar voor de drooglegging ieder jaar een jonge maagd tot zich nam? Nee? Het is ook niet waar, maar wel leuke stof voor een bijzonder iepenloftspul in Wergea. It lûd fan de mar gaat vrijdagavond in première. Het is een prachtige avond voor een try-out. De bijna volle maan staat deze […]

Continue reading

Moaie útstjoering Omrop Fryslân

Omrop Fryslân: It lûd fan de mar, it iepenloftspul fan Wergea, is in harkspul. Taskôgers krije in koptelefoan en stappe op in pream. Ferteller Hendrik Fridsma nimt de minsken mei op in tocht om de Wergeaster Mar hinne. Goed fyftich akteurs spylje op de wâl of op it wetter. Se hoege neat te sizzen, want […]

Continue reading

Gouden Gurbe

De Ljouwerter Krante rikt al trettjin jier de Gouden Gurbes út. Dit binne de “Oscars mei in knypeach” fan de Fryske Iepenloftspullen. In ûnôfhinklike sjuery beoardielet de foarstellingen, mar ek de taskôgers kinne har oardiel jaan. Gean nei www.lc.nl/publieksprijs en bring dyn stim út.

Continue reading

It ûntstean fan it stik

Hendrik fertelt oer de start fan It lûd fan de mar. ‘It kloppet dat it in borrelidee fan de KKW wie. We ha dêrop in oantal minsken frege om mei te brainstoarmjen oer in ferhaal: Janke-Alie Klaver, Wietske Velde, Bert Sinnema, Tom Kamsma en Jitze Tadema en Hendrik út namme fan de KKW. Yn de […]

Continue reading

It boek wie moaier…

It wie simmerdei, in moaie jûnIk hie sa’n moed, koe alles tille‘k Siet foar ús doar en tocht my bliidEn breide en song fol nocht en wille Wa kin it net, Breidzje, it bekende sankje út de bondel Fryslân Sjongt. En it wie yndie in moaie simmerjûn, sa healwei july, doe’t in oantal meiwurkers fan […]

Continue reading

Update kaartverkoop

De kaarten zijn al een poosje uitverkocht. De organiserende commissies hebben naarstig gezocht naar een oplossing om het aantal zitplaatsen te vergroten, maar helaas moeten we melden dat dit niet gelukt is. Er komen dus geen extra kaarten in omloop!

Continue reading